Հավելված
«Ա. Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական «Գոյ» կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի
09 ապրիլի 2021թ. թիվ 05-21/ Ա հրամանի
 

Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ԿՐԹԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ԹԱՏԵՐԱՀԱՄԵՐԳԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ                                     
«Ա. ՄԱԶՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԵՄԱՐՎԵՍՏԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ «ԳՈՅ» ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-ԻՆ
ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՄՐԱՑՎԱԾ ԳՈՒՅՔՈՎ ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
 

                    

 

 

Անվանումը

Սակագինը՝
հազ. դրամ
(ներառյալ հարկերը, տուրքեր  և այլ վճարները)

 

1.

1. <<Ա. Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական <<Գոյ>> կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ում մատուցվող ծառայություններ,
ընդ որում.

 

 

1) Նախապատրաստական աշխատանքներ և փորձեր

32,5 ից մինչև 45,5

(կախված նախապատրաստական աշխատանքների և փորձերի ժամանակ օգտագործվող ռեսուրսների ծավալից)
 

2) նախապատրաստական աշխատանքներ և փորձեր (1 օրվա ընթացքում 4 ժամից պակաս տևողությամբ)

16.5-23.0

 (կախված նախապատրաստական աշխատանքների և փորձերի ժամանակ օգտագործվող ռեսուրսների ծավալից)

3) ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող Նախարարության միջնորդությամբ իրականացվող կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառումների, ինչպես նաև Նախարարության ֆինանսավորմամբ գործող Կազմակերպությունների համար

 

32,5 ից մինչև 65,0

(միջոցառման նշանակալիության և կարևորության մասին Նախարարության կողմից տրված եզրակացության, ինչպես նաև սակագների նկատմամբ կիրառելի գործակցի վերաբերյալ գնահատականի հիման վրա)

4) ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող, առանց Նախարարության միջնորդության իրականացվող կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառումների, ինչպես նաև Նախարարության ֆինանսավորմամբ գործող Կազմակերպությունների համար

 

65,0

5) այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվող կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառումների համար՝ նվազագույնը

80,0

 

6) բարեգործական կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառումների համար

32,5 ից մինչև 65,0

  (միջոցառման նշանակալիության և կարևորության մասին Նախարարության կողմից տրված եզրակացության, ինչպես նաև սակագների նկատմամբ կիրառելի գործակցի վերաբերյալ գնահատականի հիման վրա)
 

7) hանրապետական նշանակության, կարևոր մշակութային միջոցառումների, մշակույթի ոլորտում պետական քաղաքականության տրամաբանությունից բխող միջոցառումների,  ինչպես նաև հատուկ այլ դեպքերի համար

մինչև 32,5

 (միջոցառման նշանակալիության և կարևորության մասին Նախարարության կողմից տրված եզրակացության, ինչպես նաև սակագների նկատմամբ կիրառելի գործակցի վերաբերյալ Նախարարի հրամանի հիման վրա)

8) մանկական, երիտասարդական և դեբյուտային կրթամշակութային կամ թատերահամերգային միջոցառումների համար

45,5